Onderzoek

Lopend wetenschappelijk onderzoek
'Stakeholder networks and standardization' (ondersteund door SOONS)

Filippo Grillo is promovendus aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management (TPM) van de Technische Universiteit Delft (TU Delft). Filippo heeft een B.Sc. in economie en bedrijfskunde aan de LUISS University in Rome, en een dubbele M.Sc. graad cum laude in innovatie en industrieel management aan de LUISS University en de University of Gotenburg in Zweden. Voorafgaand aan het promotieonderzoek, dat in september 2020 van start ging, heeft hij twee jaar gewerkt in verschillende rollen op het gebied van proces- en projectmanagement voor ICT- en digitale toepassingen.
Filippo’s onderzoek verkent de overeenkomsten tussen standaarden en platforms met betrekking tot hun economische en sociale structuur. De aanwezigheid van netwerkeffecten in zowel standaarden als platforms resulteert in een nieuw onderzoeksgebied waarin wordt bestudeerd hoe netwerken van gebruikers en belanghebbenden moeten worden gevormd om de concurrentie met andere technologieën optimaal het hoofd te bieden. Helaas ondersteunt het gebruik van deze twee structuren inderdaad technologische vooruitgang, maar kan het ook verschillende sociale inefficiënties bevorderen. In dit verband onderzoekt Filippo hoe sociale netwerktheorie kan worden gebruikt om de samenstelling van dergelijke netwerken te bestuderen, om hun bedrijfsprestaties te verbeteren en tegelijkertijd hun negatieve sociale impact te verminderen.

Meer informatie

Contact
TU Delft – Faculty of Technology, Policy and Management
Jaffalaan 5, 2628 BX Delft – C3.140
Mobiel: +39 3389342074
Email: f.grillo-1@tudelft.nl

 

“The role of the state in knowledge creation for technical standards” (voorstel promotieonderzoek ondersteund door SOONS)

Het hedendaags debat over de rol van bedrijven versus die van de staat als het gaat om kenniscreatie, innovatie en coördinatie roept twee belangrijke vragen op m.b.t. standaardisatie: (1) Spelen of moeten overheidsactoren een proactieve rol spelen als het gaat om coördinatie bij standaardisatie? (2) Wat is of zou de bijdrage moeten zijn van publieke kennis (bijvoorbeeld door de overheid gefinancierd of wetenschappelijk) ten opzichte van die van commerciële actoren?

De relatieve bijdrage van verschillende type actoren is ook direct relevant voor de huidige discussies over de vraag hoe om te gaan met de relatie tussen standaardisatie en octrooien.

Verder draagt ​​dit onderzoek bij aan de groeiende hoeveelheid literatuur die onderzoek doet naar stimulering van/betrokkenheid door de overheid bij standaardisatie. Het voorgestelde onderzoek richt zich volledig op de rol van de overheid bij het creëren van kennis die wordt gebruikt in normen, een onderwerp dat nog steeds onderbelicht is.

Het doel van deze studie is om:

  • Het inzicht vergroten in of/wanneer overheidsbemoeienis en financiering bijdraagt ​​aan de ontwikkeling van technische oplossingen voor de samenleving.
  • Verzamelen van empirische gegevens die relevant zijn voor de relatieve waarde van zowel propriëtaire als niet-propriëtaire kennis, die ook relatief is ten opzichte van de juiste (cumulatieve) vergoeding voor geoctrooieerde kennis.
  • Analyseren van de ontwikkeling van overheidsbetrokkenheid en financiering (nationaal en EU-niveau) in de tijd en wat dat betekent voor de huidige geopolitieke ontwikkelingen.
  • Een beter begrip krijgen van hoe de financiering van technologie-ontwikkeling strategisch kan worden gebruikt door overheden als onderdeel van de bredere beleidsmix met betrekking tot normen.

Meer informatie

https://www.tue.nl/en/research/researchers/rudi-bekkers/

'Standardisation management at the local level to support authenticity and sustainability'

Het COVID-19-virus (‘Corona’) toont de kwetsbaarheid van de trend richting globalisering. Dit kan de tegenbeweging tegen globalisering die zich tot dusver op authenticiteit richtte, versterken. Internationale standaardisatie is een belangrijke aanjager van globalisering, maar kan leiden tot homogenisering ten koste van authenticiteit. De twee concepten standaardisatie en authenticiteit lijken elkaar uit te sluiten, maar eerder onderzoek suggereert dat het tegenovergestelde het geval kan zijn: om authentiek van niet-authentiek te onderscheiden, zijn lokale standaarden nodig. Dergelijke standaarden zijn weliswaar beschikbaar en hebben een lange traditie, maar zijn niet verbonden met het nationale, regionale en mondiale niveau. Standaardisatieliteratuur negeert het lokale niveau en literatuur over authenticiteit (vaak in de context van hospitality management) negeert standaardisatie. Case-based research, inclusief actie-onderzoek, zou deze kloof moeten overbruggen. De inzichten uit dit onderzoek moeten helpen bij het ondersteunen van duurzaam lokaal ondernemen en het verminderen van kwetsbaarheden als gevolg van globalisering.

Meer informatie

https://www.erim.eur.nl/people/amin-yousefi/

 

'Co-change – initiatief TU Delft'

Ethisch en verantwoordelijk gedrag op het gebied van onderzoek en innovatie betekent dat maatschappelijke actoren (onderzoekers, burgers, beleidsmakers, bedrijven en organisaties uit de derde sector) gedurende het hele onderzoeks- en innovatieproces samenwerken. Het doel is om zowel het proces als de resultaten ervan af te stemmen op de waarden, behoeften en verwachtingen van de samenleving.

In het door de EU gefinancierde Co-Change-project wordt een innovatieve systematische benadering toegepast om de transformatieve capaciteit (voor verandering in termen van praktijken, procedures, regels en normen op individueel, organisatie- en systeemniveau) en het leiderschap voor verantwoord onderzoek te stimuleren door middel van ‘change labs’ en veranderingscoalities rond ieder lab. .

Het project zal uiteindelijk een ​​toolbox en handboek opleveren het realiseren van verantwoorde onderzoeksgerelateerde veranderingen.

Lees meer over het CO-change

Onderzoeker:  Ing. M.J. (Martijn) Wiarda MSc

'Making the hidden visible: Co-designing for public values in standards-making and governance' (NEN is partner)

Hoewel diep verweven met ons dagelijks leven, is digitale infrastructuur, van netwerkswitches tot databases van openbaar bestuur, doorgaans onzichtbaar voor gebruikers. Vooral het proces van normalisatie is een blinde vlek, terwijl normen juist belangrijke voorwaarden als interoperabiliteit van netwerken en datasets mogelijk maken. Normen beïnvloeden daarmee het maatschappelijke leven, en stellen de burgers in staat hun burgerschap goed uit te dragen en mensenrechten te genieten in het digitale tijdperk.

Dit project, dat zich uitstrekt over computerwetenschappen, rechten en mediastudies, onderzoekt normalisatie in relatie tot democratische waarden en praktijken. Daarbij staat de vraag centraal hoe normalisatie het publieke domein beïnvloedt en hoe maatschappelijke waarden kunnen worden meegenomen bij het creëren van normen.

Lees meer over het project Making the hidden visible: Co-designing for public values in standards-making and governance

Projectleider: Dr Stefania Milan

'Institutional changes at ETSI since its inception in late 1980s'

Het project richt zich met name op de veranderingen van ETSI als reactie op wettelijke en statutaire hervormingen en waargenomen uitdagingen op het gebied van regelgeving. De studie wordt uitgevoerd in het kader van een door de ERC gefinancierd onderzoek ‘The Resilience and Evolution of Economic Activism and the Role of Law’ (REVEAL) naar de oorsprong en evolutie van het maken van regels (normalisatie) door particuliere en publiek-private instanties, rekening houdend met exogene schokken. Promotor: prof. dr. P. Delimatsis

Promovendus: Zuno Verghese.

Zuno behaalde een bachelordiploma Werktuigbouwkunde en werkte vijf jaar achtereenvolgens aan de ontwikkeling en toepassing van geavanceerde composieten voor lucht- en ruimtevaarttoepassingen. Vervolgens volgde hij het Masters in Regulatory Governance-programma aan het Tata Institute of Social Sciences, Mumbai en werkte hij voor een telecom centre of excellence in India.

Contact details:

z.g.verghese@tilburguniversity.edu

'Incentives for lobbying at transnational level: A case study of lobbying by associations at the Basel Committee on Banking Supervision'

Het project bestudeert het lobbygedrag door  vertegenwoordigende instanties van banken  bij het ‘Basel Committee on Banking Supervision’ na de financiële crisis van 2007-2008 en onderzoekt de impact van dit lobbygedrag op de institutionele architectuur van de banknormen en vice versa. Het project maakt deel uit van het onderzoeksprogramma REVEAL. Supervisor: prof. dr. P. Delimatsis

Promovendus: Shanya Ruhela. Achtergrond: Shanya behaalde in 2017 een master (LL.M.) in handelsrecht aan de Universiteit van Cambridge. Contact: s.ruhela@tilburguniversity.edu

Overig wetenschappelijk onderzoek
Onderzoek op het gebied van 'standardisation management' (RSM - prof. Henk de Vries, ondersteund door SOONS))

Prof.dr. Henk de Vries

Onderzoek op het gebied van standaardisatie en intellectueel eigendom (TU/e)

https://www.tue.nl/en/research/research-groups/innovation-sciences/technology-innovation-society/innovation-by-standardization-and-intellectual-property/

prof.dr.ir.ing. Rudi Bekkers

dr. Paul Wiegmann

 

Onderzoek op het gebied van standaardisatie en bedrijfsstrategie (TU Delft - dr. Geerten van der Kaa

dr. Geerten van der Kaa

prof.dr.ir. Henk de Vries

Onderzoek over juridische en economische aspecten van standaardisatie en certificering (Universiteit Tilburg)

https://www.tilburguniversity.edu/about/schools/law/departments/tilt/research/standardisation/research

prof.dr. Kees Stuurman

Eerder uitgevoerd promotieonderzoek

Irene Kamara, ‘Data Protection Standardisation. The role and limits of technical standards in the European Union data protection law’ (supervisors prof. dr C. Stuurman en prof.dr. E. Kosta)

Olia Kanevskaia, ‘The Law and Practice of Global ICT Standardization’ (supervisor prof. dr. P. Delimatsis)

Eric Lachaud, ‘What could be the contribution of certification to data protection regulation?’ (supervisors prof.dr. R.E. Leenes en prof.dr. C. Stuurman)

 

Centre for Public Contract Law & Governance (Vrije Universiteit)

http://cpc-vu.eu/onderzoek/#themas

prof.dr. Richard Neerhoff

 

EURAS

EURAS (Europese Academie voor Standaardisatie), werd in 1993 in Hamburg opgericht door onderzoekers uit verschillende academische velden (waaronder economie, techniek, sociale wetenschappen, rechten en informatiewetenschappen). EURAS is een non-profitorganisatie en opgericht vanuit een gemeenschappelijke wens om academisch onderzoek op het gebied  van standaardisatie te bevorderen, waarbij een zo breed mogelijk scala aan disciplines wordt betrokken.

https://www.euras.org

ISO Research library

Deze online bibliotheek biedt een verzameling onderzoekpublicaties over standaarden en standaardisatie met als doen om het werk van ISO-leden, onderzoekers en anderen met interesse in normen te ondersteunen. Deze bibliotheek biedt links naar externe bronnen – sommige zijn open access en voor sommige publicaties is een abonnement vereist of dienen te worden aangeschaft .

https://library.iso.org/home.html

Overig lopend onderzoek
Societal impact of standards - studie in opdracht van 6 nationale standaardisatie instituten waaronder NEN

Onder begeleiding van prof.dr.ir. Henk de Vries en dr. Paul Wiegmann wordt in opdracht van 6 nationale standaardisatie instituten (NEN, Scandinavische instituten en Austrian Standards) een studie naar de maatschappelijke effecten van standaarden uitgevoerd.

EU study on the functions and effects of European standards (GEN - 1169.00)

De Europese Commissie (DG GROW) laat een opdracht laten uitvoeren naar de functies en effecten van Europese standaarden en standaardisatie in de EU- en EVA-lidstaten. De studie is bedoeld om de Europese Commissie te ondersteunen bij het beoordelen of, en in welke mate, de invoering van Europese normen gunstig is geweest voor de Europese consumenten, bedrijven en voor de Europese economie als geheel.

Meer informatie over deze studie